neděle 26. května 2019

RTL SDR pod Windows 10

Po přechodu na Windows 10 bylo nutné nainstalovat nové ovladače pro RTL2832U. V mém případě nestačilo jen stáhnout a dle obvyklého postupu "nahradit" původní ovladač WinUSB. Koumáním logu jsem zjistil, že při instalaci si program vytvoří v "Users/Jméno_uživatele/" složku usb_driver ale hledá ji v umístění "Users/Jméno_uživatele/./usb_driver/". Stačilo tedy, v rozšířeném módu, kliknout vedle tlačítka "Install Driver" nebo "Replace Driver" a vybrat příslušnou složku amd64 nebo x86. Viz následující obrázek.


Pokud po instalaci ovladače WinUSB není možné tuner najít, tak je potřeba podobně postupovat USB Driver Tool.

http://visualgdb.com/UsbDriverTool

Jako první jsem se pokusil naladit FM rádia, konkrétně Radiožurnál je u nás na frekvenci 88,5 MHz, musel jsem tedy vyštrachat FM anténu od staré TV karty. Pro příjem jsem použil SDRSharp viz následující obrázek, je nutné si trochu pohrát se ziskem vstupního zesilovače (RF Gain).
Nastavení.


Dálková ovládání jsou většinou v pásmu 433 MHz.

Dále je možné si pěkně naladit takové ty dětské vysílačky, jedna byla na frekvenci 27 MHz a druhá na 52,6 MHz.

Příjem AM (amplitudově modulovaného signálu) je možné si vyzkoušel například na vysílání letového provozu. Pásmo se nachází v rozsahu 108-136 MHz a používá se právě AM modulace.

Příklady frekvencí letišť, které mají přiděleny:
Mladá Boleslav                       123,6 MHz
Dvůr Králové nad Labem 119,65 MHz

Příklad komunikace je zde: Aha, zrovna nám okolo letí OK-RTR - CESSNA 172 SP  z odkazu zjistíme spoustu zajímavých podrobností.

Kromě příjmu FM rádií se podařilo zprovoznit i příjem ADS-B dat palubních odpovídačů letadel. Bylo nutné si vzpomenout, jak se počítala vlnová délka lambda a uskřípnout a připájet dva drátky o délce čtvrtiny vlnové délky. Pro kmitočet ADS-B 1090 MHz je délka jedné poloviny cca 6,9 cm, tím nám vznikl půlvlnný dipól.


Dále jsem se pokoušel zobrazit spektrum GPS signálu ale patrně již bylo mimo rozsah přijímače (1575,42 MHz) nebo napájením předzesilovače antény.

Další bezva věcí je možnost SDRSharp doplnit o měřič signálu (LEVELMETER) ideální pro nastavení anténního zesilovače.

Na závěr jsem se ještě pokoušel o příjem DAB ale bohužel se nezadařilo, přikládám tedy alespoň obrázek spektra.Zdroje:
http://sdr.ipip.cz/rtl-sdr-ads-b
http://blueskyaviation.cz/pronajem-letadel/cessna-172-sp/
https://www.rtl-sdr.com/levelmeter-new-sdr-plugin/

sobota 11. května 2019

Pokračování s GDB


C:\Users\Jenda\Documents\ARM_GCC_Tools\bin>arm-none-eabi-gdb.exe "C:\Users\Jenda\Documents\STM32\STM32L1\Debug test\Debug\Debug test.elf"
C:\Users\Jenda\Documents\ARM_GCC_Tools\bin\arm-none-eabi-gdb.exe: warning: Couldn't determine a path for the index cache directory.
GNU gdb (GNU Tools for Arm Embedded Processors 8-2018-q4-major) 8.2.50.20181213-git
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "--host=i686-w64-mingw32 --target=arm-none-eabi".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
    <http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.

For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from C:\Users\Jenda\Documents\STM32\STM32L1\Debug test\Debug\Debug test.elf...
 (gdb) target remote localhost:3333    # připojení k OpenOCD
Remote debugging using localhost:3333
0x00000000 in ?? ()
(gdb) load                              # nahrání proramu na MCU
Loading section .isr_vector, size 0x13c lma 0x8000000
Loading section .text, size 0x1474 lma 0x800013c
Loading section .rodata, size 0x1c lma 0x80015b0
Loading section .init_array, size 0x4 lma 0x80015cc
Loading section .fini_array, size 0x4 lma 0x80015d0
Loading section .data, size 0xc lma 0x80015d4
Start address 0x80014f4, load size 5600
Transfer rate: 5 KB/sec, 933 bytes/write.
(gdb) monitor reset halt               # zastavení MCU
Unable to match requested speed 300 kHz, using 240 kHz
Unable to match requested speed 300 kHz, using 240 kHz
adapter speed: 240 kHz
target halted due to debug-request, current mode: Thread
xPSR: 0x01000000 pc: 0x080014f4 msp: 0x20004000
(gdb) l                                # zobrazení zdrojového kódu
warning: Source file is more recent than executable.
62      /**
63        * @brief  The application entry point.
64        * @retval int
65        */
66      int main(void)
67      {
68        /* USER CODE BEGIN 1 */
69
70        /* USER CODE END 1 */
71
(gdb) l 95                             # zobrazení zdrojového kódu od řádky 85
90        MX_GPIO_Init();
91        /* USER CODE BEGIN 2 */
92        volatile char array[10];
93        array[0] = 'a';
94        array[1] = 'b';
95        //array[25] = 'x';
96        array[2] = 'c';
97        array[3] = 'd';
98
99        for (int i = 8; i<10; i++) array[i] = i;
(gdb) b 97                             # přidání breakpointu na řádek 97
Breakpoint 1 at 0x8001242: file ..\Src\main.c, line 97.
(gdb) c                                # pokračování běhu programu
Continuing.
Note: automatically using hardware breakpoints for read-only addresses.

Breakpoint 1, main () at ..\Src\main.c:97    # běh se zastavil na bteakpointu
97        array[3] = 'd';
(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGINT, Interrupt.
HAL_GPIO_ReadPin (GPIOx=0x40020000, GPIO_Pin=1) at ..\Drivers\STM32L1xx_HAL_Driver\Src\stm32l1xx_hal_gpio.c:401
401     }
(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x0800076e in HAL_GPIO_ReadPin (GPIOx=0x40020000, GPIO_Pin=1) at ..\Drivers\STM32L1xx_HAL_Driver\Src\stm32l1xx_hal_gpio.c:392
392       if ((GPIOx->IDR & GPIO_Pin) != (uint32_t)GPIO_PIN_RESET)
(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x08000764 in HAL_GPIO_ReadPin (GPIOx=0x40020000, GPIO_Pin=1) at ..\Drivers\STM32L1xx_HAL_Driver\Src\stm32l1xx_hal_gpio.c:386
386     {
(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x08000782 in HAL_GPIO_ReadPin (GPIOx=0x40020000, GPIO_Pin=1) at ..\Drivers\STM32L1xx_HAL_Driver\Src\stm32l1xx_hal_gpio.c:401
401     }
(gdb) disas main          # disassemblování funkce main
Dump of assembler code for function main:
   0x08001224 <+0>:     push    {r7, lr}
   0x08001226 <+2>:     sub     sp, #16
   0x08001228 <+4>:     add     r7, sp, #0
   0x0800122a <+6>:     bl      0x800017c <HAL_Init>
   0x0800122e <+10>:    bl      0x80012a0 <SystemClock_Config>
   0x08001232 <+14>:    bl      0x800132c <MX_GPIO_Init>
   0x08001236 <+18>:    movs    r3, #97 ; 0x61
   0x08001238 <+20>:    strb    r3, [r7, #0]
   0x0800123a <+22>:    movs    r3, #98 ; 0x62
   0x0800123c <+24>:    strb    r3, [r7, #1]
   0x0800123e <+26>:    movs    r3, #99 ; 0x63
   0x08001240 <+28>:    strb    r3, [r7, #2]
=> 0x08001242 <+30>:    movs    r3, #100        ; 0x64
   0x08001244 <+32>:    strb    r3, [r7, #3]
   0x08001246 <+34>:    movs    r3, #8
   0x08001248 <+36>:    str     r3, [r7, #12]
   0x0800124a <+38>:    b.n     0x8001260 <main+60>
   0x0800124c <+40>:    ldr     r3, [r7, #12]
   0x0800124e <+42>:    uxtb    r1, r3
   0x08001250 <+44>:    mov     r2, r7
   0x08001252 <+46>:    ldr     r3, [r7, #12]
   0x08001254 <+48>:    add     r3, r2
   0x08001256 <+50>:    mov     r2, r1
   0x08001258 <+52>:    strb    r2, [r3, #0]
   0x0800125a <+54>:    ldr     r3, [r7, #12]
   0x0800125c <+56>:    adds    r3, #1
   0x0800125e <+58>:    str     r3, [r7, #12]
   0x08001260 <+60>:    ldr     r3, [r7, #12]
   0x08001262 <+62>:    cmp     r3, #11
   0x08001264 <+64>:    ble.n   0x800124c <main+40>
   0x08001266 <+66>:    movs    r1, #1
   0x08001268 <+68>:    ldr     r0, [pc, #44]   ; (0x8001298 <main+116>)
   0x0800126a <+70>:    bl      0x800075c <HAL_GPIO_ReadPin>
   0x0800126e <+74>:    mov     r3, r0
   0x08001270 <+76>:    cmp     r3, #1
   0x08001272 <+78>:    bne.n   0x8001266 <main+66>
   0x08001274 <+80>:    movs    r2, #0
   0x08001276 <+82>:    movs    r1, #64 ; 0x40
   0x08001278 <+84>:    ldr     r0, [pc, #32]   ; (0x800129c <main+120>)
   0x0800127a <+86>:    bl      0x800078a <HAL_GPIO_WritePin>
   0x0800127e <+90>:    movs    r0, #200        ; 0xc8
   0x08001280 <+92>:    bl      0x8000258 <HAL_Delay>
   0x08001284 <+96>:    movs    r2, #1
   0x08001286 <+98>:    movs    r1, #64 ; 0x40
   0x08001288 <+100>:   ldr     r0, [pc, #16]   ; (0x800129c <main+120>)
   0x0800128a <+102>:   bl      0x800078a <HAL_GPIO_WritePin>
   0x0800128e <+106>:   movs    r0, #200        ; 0xc8
--Type <RET> for more, q to quit, c to continue without paging--
   0x08001290 <+108>:   bl      0x8000258 <HAL_Delay>
   0x08001294 <+112>:   b.n     0x8001266 <main+66>
   0x08001296 <+114>:   nop
   0x08001298 <+116>:   movs    r0, r0
   0x0800129a <+118>:   ands    r2, r0
   0x0800129c <+120>:   lsls    r0, r0, #16
   0x0800129e <+122>:   ands    r2, r0
End of assembler dump.
(gdb) i b                        # výpis aktivních breakpointů
Num     Type           Disp Enb Address    What
1       breakpoint     keep y   0x08001236 in main at ..\Src\main.c:93
        breakpoint already hit 1 time
2       breakpoint     keep y   0x08001242 in main at ..\Src\main.c:97
        breakpoint already hit 1 time

(gdb) c
Continuing.

Program received signal SIGINT, Interrupt.
0x08001270 in main () at ..\Src\main.c:110
110         /* USER CODE END WHILE */
(gdb) q
A debugging session is active.

        Inferior 1 [Remote target] will be detached.

Quit anyway? (y or n) y